Polinomis teoria

                                                                     MONOMIS

Un monomi es una expresió algebraica de la forma d'on a es el coeficient,el resultat de la part literal.

Operaciones con monomios.
Suma de monomis:
Per sumar dos monomis amb la mateixa part literal, es manté aquesta i es sumen els coeficients.
Resta de monomis:
Per restar dos monomis amb identica part litera, mantenimla part literal i restem els coeficients.
 Producto de monomios:Se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes de los elementos con la misma base.
Cocient de monomis:Es divideixen els coeficients i es reten els exponents dels elements amb la mateixa base.                                            

POLINOMIS

SUMA

Suma de polinomis:
Per sumar polinomis, sumem entre sí aquells monomis que tengin la mateixa part literal.

Per exemple, considerem els polinomis
P(x)= 3x5 + 2x3 - 5x2 + 6 y Q(x) = 8x3 + 3x2 - x - 4
El polinomi resultant de la suma P(x) + Q(x)= 3x5 + 10x3 - 2x2 - x + 2
Fíxat, aquells monomio que la seva part literal apareix en un polinomi els hem copiat y hem sumat aquells monomis que tenien la mateixa part literal:
2x3 + 8x3 = 10x3
-5x2 + 3x2 = -2x3
6 - 4 = 2 


RESTA

Resta de polinomis:
Per restar polinomi, restem entre sí aquells monomis que tengin la mateixa part literal.
Per exemple, considerem els polinomis
P(x)= 3x5 + 2x3 - 5x2 + 6 y Q(x) = 8x3 + 3x2 - x - 4
El polinomi resultant de la resta P(x) - Q(x)= 3x5 - 6 x3 - 8x2 + x + 10
Fíxat, aquells monomios que la seva part literal apareix només P(x) es deixan igual, als que aparèixen només en Q(x) se les cambia el signe y restem aquells monomis que tenían la mateixa part literal:
2x3 - 8x3 = -6x3
-5x2 - 3x2 = -8x3
6 - (-4) = 10  


MULTIPLICACIÓ
Producte de polinomis:
Per multiplicar dos polinomis multiplicem cada monomi del primer polinomi per cada polinomi del segon. Després sumem aquells monomis amb la mateixa part literal.
Exemple: 
 

DIVISIÓ

Divisió entre polinomis:
En aquest tipus de divisió es fa de manera similar a la divisió arimética, els pasos a seguir són els següents:
1) S'ordenen els polinomis amb respecte a la mateixa part literal i en el mateix sentit (en ordre ascendent o en ordre descendent), si el polinomi no és complet es deixan els espais dels termas que falten.
2) El primer terme del cocient s'obté dividint el primer terme del divident entre el primer membre del divisor.
3) Es multipliquen el primer terme del cocient per tots els termes del divisor, es coloca aquest producte sota el divident i es resta al divident.

4) El segon terme del cocient s'obté dividint el primer terme del divident parcial o resto (resultat del pas anterior), entre el primer terme del divisor.
5) Es multiplica el segon terme del cocient per tots els termes de la divisió, es coloca aquest producte sota del divident parcial i es resta  al divident parcial.
6) Es denomina d'aquesta manera fins que el reto sigi zero o un divident parcial el seu primer terme no poges ser divident per el primer terme del divisor.


SI NO HO HEU ENTÉS PODEU CONSULTAR AQUESTES PÀGINES

http://www.vitutor.net/1/0_14.html

http://platea.pntic.mec.es/anunezca/ayudas/factorizacion/factorizacion_polinomios.htm

http://quiz.uprm.edu/tutorials/ea/ea_home.html